— Adatvédelmi tájékoztató —

Futóversenyek megszervezése és lebonyolítása érdekében bekért adatok kezeléséről.

A "Szőlős-Cserkút körök Félmaraton" futóverseny szervezése és bonyolítása

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az adatkezelő, továbbiakban szervező adatai:

Bene Sarolta

7673 Kővágószőlős, Nyírfa u. 7.

Adószám: 55087126-1-22

szoloscserkutkorok@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek lebonyolítása) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg.

A Szervező által folytatott adatkezelés általános célja:

 • versenyzőink beazonosítása valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig a későbbiekben is szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz (pl. az adott versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akiknek több éve nem volt új nevezésük.

Adatfeldolgozó partnerünk

Versenyeink chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnerünknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat. Az időmérő az adatokat kizárólag a "Szőlős-Cserkút körök Félmaraton" futóverseny lebonyolítása érdekében dolgozza fel.

Rajt- és eredménylisták

Versenyünkön a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési dátumát, lakóhelyét (csak település), nemét, egyesületét. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez. A rajtlistákat legkésőbb a verseny évét követő év végéig tesszük közzé.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A versenyzők által megadott személyes adatok megismeréséhez a szervezésen belül csak azon személyek jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • adatrögzítők,
 • az adatbázis kezelője,

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:

 • teljes név
 • születési dátum
 • lakóhely
 • telefonszám,
 • e-mail-cím,

Adatok törlése

Versenyzőink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, az utolsó számlázási nevét és címét. Így például bárki láthatja az eredménylistában, hogy a kategóriájában X.-nek rangsorolt versenyző előtt egy törölt versenyző volt ugyanabban a kategóriában; ezt kívánja a sport tisztasága és versenyzőink jogos érdeke.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 • Tájékoztatáskéréshez való jog
  Írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa Önt az alábbiakról:
 • az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel Önről, illetve milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból felvettek az adatok és mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,
 • az Adatkezelő kinek továbbította az Ön személyes adatait, illetve az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. A tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha Ön abban az évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az Adatkezelőnek vissza kell térítenie, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse az Ön személyes adatát, ha az a valóságnak nem felel meg. Írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például megváltozott e-mail cím vagy postai elérhetőség esetén).

Az Adatkezelő az Ön helyesbítési kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Önt.

 • Törléshez való jog

Ön írásban kérheti az Adatkezelőtől - a kötelező adatkezelés kivételével - az Ön személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy a belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Ilyen eset például a törvény által elrendelt adatkezelések esetében, amikor a törvény meghatározza az adatkezelés időtartamát, vagy ettől eltérő esetben például az Adatkezelő belső szabályzatában, nyilvántartásában foglalt irattárazási illetve megőrzési határidő még nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen adatkezelői kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön törlési kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Önt.

 • Zároláshoz való jog

Ön írásban kérheti az Adatkezelőtől - a törlés helyett - az Ön személyes adatainak a zárolását. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta, vagyis a zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Ön az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja az Ön személyes adatot, ezt követően pedig törli az adatokat.

 • Tiltakozáshoz való jog

Ön írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül a saját személyes adatait tudományos kutatás vagy marketing céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezeléseket.

Továbbá Ön tiltakozhat a törvényben meghatározott egyéb esetben is.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 • Kártérítés, sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, úgy Ön az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Önnel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni Önnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ön személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.